Chto smy

Protest gegen rechtsextreme Kundgebung in Potsdam, 20.9.2009

Smy seś organizacijow, lokalnych bergarskich iniciatiwow a wósobinow kraja Bramborskeje, regiona wokoło Barlinja. Zasajźujomy se zgromadnje za ciwilnotowarišnostne mobilizěrowanje pśeśiwo namócy, pšawicarskemu ekstremizmoju a winikojstwu napśeśiwo cuzym.

Akciski zwězk jo se załožył w lěśe 1997 wót 29 organizacijow glědajucy na tšašne wuwijanje strukturow ekstremneje pšawicy a surowych njestatkow. Mjaztym mamy 63 cłonkojskich organizacijow z młogich towarišnostnych wobłukow.

Co cynimy

  • Pósrědnjamy praksisowu wědu za wobchadanje z ekstremnymi pšawicarjami, na pś. z tym, až rozdźělujomy raźiśelskeje brošury "Co mógu demokraty pśeśiwo ekstremnym pšawicarjam cyniś".
  • Sajźamy politiske impulsy, na pś. z akciskim fondsom "Žedno město za nacijow" abo pśez rozdźělowanje 100.000 lětakow z argumentami pśeśiwo ekstremnej pšawicarskej propaganźe.
  • Tematizěrujomy rasizm a diskriminěrowanje, na pś. w rěźe zarědowanjow wó pšawniskemu wugranicowanju wuběgańcow pśez tak pómjenjonu rezidencnu winowatosć, ako jen organizěrujomy pó wšom kraju.
  • Wuźěłujomy politiske naraźenja, na pś. za wutwórjenje komisije za nuzne pady za wuběgańcow abo za pśichodne wugótowanje nejwětšego nimskego wójnskego rownišća w Halbe.
  • Wuměnjamy nazgónjenja mjazy lokalnymi iniciatiwami w regionalnych seśowych zmakanjach, a pśigótujomy zgromadne akcije.
  • Spěchujomy lokalne aktiwity a projekty z pśipłaśonkami.

Kak źěłamy

Dwójcy wob lěto wótměwaju se plenarne pósejźenja wšyknych cłonkow. Tam wobradujomy aktualne politiske pšašanja a wobzamkujomy iniciatiwy a kampanje. Kužde druge lěto wuzwólijo plenum pśedsedarstwo, ako wobstoj ze sedym wósobow, kótarež akciski zwězk dowenka zastupujo.

Wót 2008 jo pśedsedarka Heilgard Asmus, generalna superintendentka wósady Chóśebuz a zastupnica ewangelskeje cerkwje Barliń-Bramborska-šlazyńska Górna Łužyca.

Naš běrow jo zaměstnjony w ministeriumje za kubłanje, młoźinu a sport w Pódstupimje; jogo źěłabnosć spěchujo se z krajnych srědkow. Tśi sobuźěłaśerki a sobuźěłaśerje póraźuju a pódpěruju tam cłonkow a pśedsedarstwo.