Co smy dojśpili

"Tag der Demokraten" gegen einen rechtsextremen Aufmarsch am Waldfriedhof Halbe

Wuskoboźenje bergarskich iniciatiwow

Cesto jo tak, až pómjeniju bergarki a bergarje skomudy we wobchaźe z pšawicarskim ekstremizmom a zmóžnje tak rozestajenje na městnje. Toś ten angažement se wšuźi njepśipóznawa. Wuměna w akciskem zwězku mócujo bergarske iniciatiwy. Wěcej a wěcej luźi se wuskoboźe, aby se angažěrowali. Mjaztym smy seś 59 organizacijow.

Protest pśeśiwo ekstremnym pšawicarjam

Źaseś lět su sejźeli wótpósłańce ekstremnje pšawicarskeje partaje DVU w parlamenśe Bramborskeje. Pśisamem wšuźi, źož su ekstremnje pšawicarske partaje we wólbnem wójowanju wustupowali, su starcyli na naš protest. Teke togodla mamy wót septembra 2009 skóńcnje krajny sejm bźez ekstremnych pšawicarjow. Rozjasnjenje a napśeśiwna zjawnosć z demokratiskimi pozicijami wósłabjuju ekstremnje pšawicarske procowanja.

Angažěrowanosć za wuběgańcow

Smy se pśeśiwo krajnemu kněžarstwu zasajźowali, aby se do kazni wó pśidrogowanju pśiwzeło rědowanje za nuzne pady. Za to jo źěłowa kupka cłonkow wuwiła naraźenje za zarědowanje gremiuma za nuzne pady. 2005 jo krajne kněžarstwo komisiju za nuzne pady wutwóriło, 2009 jo se jeje casowe wobgranicowanje wótpórało.

Dopominanje na złostnistwa nacijow

Ekstremne pšawicarje wopytuju južo wjele lět, nejwětše wójnske rownišćo Nimskeje w Halbe za se znjewužywaś. Akciski zwězk jo togodla z lokalnym zwězkom wjele akcijow organizěrował, na kótarychž su se pó źělach někotare towzynt luźi wobźělili. Komisija ekspertow, kótaruž akciski zwězk jo zarědował a z prezidentom krajnego sejma wótgłosował, jo pśepódał krajnemu kněžarstwu 2009 pórucenje za wugótowanje wopomnišća w Halbe.