Głose pśeśiwo pšawicy

Mitglieder des Aktionsbündnisses

Ja som pśeśiwo ekstremnje pšawicarskim, …

dokulaž rozšyrjuju tšach

Ekstremnje pšawicarske kśě towarišnosć, w kótarejž płaśi kazń mócnjejšego. Kśě póstajaś, chto smějo se źo pógibowaś a chto smějo co groniś: na wejsańskich swěźenjach, w pśiraźe starjejšych, na markśe – wóni naduwaju atmosferu tšacha, w kótarejž dejtej se pśeśiwjenje a wótwórjona zgromadnosć znjemóžniś.

dokulaž wójuju pśeśiwo casnikarskej lichośe

NPD jo jadnučka w parlamentach zastupjona partaja, ako wuzamkujo zjawnosć wót swójich partajowych zjězdow. Žurnalisty su se ako "njerěch" ranili a wobgrozyli. Wěcej raz funkcionary NPD casnikarjow bili.

dokulaž su namócne

Pśi komunalnych wólbach 2008 jo Bramborska NPD nastajiła muža, kótaryž jo w Gubinje Algerijarja do smjerśi pśegónjował. Ekstremnje pšawicarske njenapominaju jano k namócy, biju teke sami. Pśi tom někotare se razka njebóje, luźi wusmjerśiś.

dokulaž kśě žeńske za pjac pósłaś

Žeńske su pó pśedstajenjach NPD głownje za to na swěśe, aby "dalejwobstaśe nimskego luda" zawěsćili. Gaž by pó njej šło, by směli žeńske jano hyšći wobgranicowano źěłaś, we wjele pówołanjach njeby směli zewšym statkowaś. Maksimalnje w klasiskich žeńskecych pówołanjach ako babka abo sekretarka by mógli hyšći źěłaś.

dokulaž zajśpiwaju parlamenty

Jaden NPDjaŕ jo pśišeł ze zabijakom do Schwerinskego krajnego sejma, dalšny wótpósłańc NPD wikujo ze swójogo wólbnowokrejsnego běrowa z bronjami. Bramborske DVU-wótpósłańce wusromośuju wopory kněstwa nacijow a wužywaju kuždu góźbu, aby pśeśiwo źělam ludnosći šćuwali.

dokulaž su z neonacijami do jadnogo měcha

Pódpěrowaś neonacijowe kameradstwa jo pla NPD partajowa linija. Wjedniki neonacijow su w pśedsedarstwje za zgromadne źěło z kameradstwami zagronite. DVU naměra se ako bergarska, ale pla zarědowanjow ako jo lěśojski swěźeń DVU hofěruju se neonacije a grajo se naci-muzika.

dokulaž šćuwaju pśeśiwo narodnemu mustwoju

Gaby šło pó ekstremnych pšawicarjach, njeby směli Gomez, Klose, Neuville, Podolski, Trochowski, Özil a Cacau za Nimsku graś. Wetom až fany swěśe, kśiwźi NPD ze swójim rasowym błudom nimski team.

dokulaž wugbaju njestatki

Wětšyna w aprylu 2009 wuzwólonych cłonkow pśedsedarstwa NPD jo pśedštrofowana, mjazy drugim dla togo, až su se pśešli pśeśiwo kontrolnej kazni wójnskich broni, dla cłonkojstwa w kriminelnych zjadnośenjach, dla kśiwźenja, zranjenja śěła a zešćuwanja luda.

dokulaž teke pjenjeze pśekśiwjaju

Slědny pókładnik NPD sejźi dla pśekśiwjenja w popajźeństwje, dokulaž jo 700.000 eurow wótwił. Lěta dłujko jo NPD financne rozpšawy falšowała. DVU su wěcej raz znjewužywanje frakciskich pjenjez pórokowali. Hundertowzynty eurow su se priwatnikam a firmam dalej pósrědnjali.

dokulaž škóźe turizmoju

Turizm a winikojstwo napśeśiwo cuzym se njemakatej: 125.000 źěłowych městnow wótwisuju w Bramborskej wót turizma. Kužde lěto źo 40 milionow eurow kamsy, dokulaž wótegranjaju gósći jězby do Bramborskeje, pśeto wóni bóje se nacijow.

dokulaž rozšyrjuju muziku gramoty

Někotare wótpósłańce a cłonki pśedsedarstwa NPD zasłužuju pjenjeze z tym, až pśedawaju CDje z naci-spiwami. Źasetki towzynty takich CDjow su se dermo na šulach rozdawali. Nejcesćejša městnosć za koncerty pšawicarskego rocka w Bramborskej su grunty jadnogo cłonka pśedsedarstwa DVU.

dokulaž prěju stawizny

NPD-šef Udo Voigt ma Adolfa Hitlera za "wjelikego nimskego statnika" a jo naraźił nacistiskich wójnskich złosnikow za nobelowe myto. Wón wóteprěwa, až su nacije šesć milionow luźi wusmjerśili. Partajowy casnik DVU šćuwa pśeśiwo Žydam a pśekšasnjujo wójnske złostnistwa nacijow na ryśarske eposy.

dokulaž su špatne za źiśi

W stanowych lěgwach mjaztym zakazaneje organizacije HDJ, w kótarejž jo było wjele funkcionarow NPD aktiwnych, su źiśi paramilitariski drillowali a je nuzkali, aby se mjazsobu bili a kilometry dłujko ze śěžkimi brěmjenjami maršěrowali.

dokulaž su špatne za góspodarstwo

Něźi 300 wukrajnych pśedewześow póbituju w Bramborskej něźi 40.000 źěłowych městnow, połojca z nich w industriji. Źěłarnistwa a zwěstki pśedewześarjow su se wobjadne, až wóttšašyjo rasizm inwestory a fachowe mócy.

dokulaž kśě zawodne rady rozbiś

NPD co "zawodne zgromadnosći" město zawodnych radow. Źěłaśerje a pśistajone njedeje se za swóje zajmy zasajźowaś, ale se pśedewześarjam pódrědowaś.

dokulaž kśě kubłanje jano za bogatych

Ekstremne pšawicarje gronje, až jo inteligenca wót naroźenja póstajona. Kubłańska politika dejała byś zawězana elitowej mysli, pomina DVU. Jim njejźo wó to, aby źiśi spěchowali. Togodla co NPD městna w źiśownjach šmarnuś a zgromadne a cełodnjowske šule wótpóraś.

dokulaž groze našomu susednemu krajoju

Nimcy a Pólaki su žywe pśi wótwórjonej granicy a kśě susedstwo zgromadnje wugótowaś. Ale nic ekstremne pšawicarje: Wóni kśě wjelike źěle Pólskeje pód nimsku wobsadku stajiś. Na plakatach NPD našćuwa se w granicnych gmejnach gramota.

dokulaž kśě rentnarjow skubaś

NPD co pó swójom programje wukrajnikow z rentowego zawěsćenja "wurědowaś". Žedna partaja njesmějo pśinoski pśezwólowaś, kótarež źěłaśerje a pśistajone kaž teke pśedewześarje do rentoweje kasy su zapłaśili – to jo złoźejstwo.